Мебелна фабрика Дискрет - производство на ъглови дивани, спални комплекти, корпусна мебел

Политика за Защита на личните данни

1. Лични данни

Мебели „Дискрет” има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите попълват форма за поръчка. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от Мебели „Дискрет” услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

2.Обработване на информация за Клиент

2.1. Мебели „Дискрет” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез www.diskret-bg.com – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2.2. Във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, Мебели „Дискрет” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
2.3. Ограниченията по 7.2.1. не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Мебели „Дискрет” има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

3. Цели, за които може да се използва информацията

3.1. Мебели „Дискрет” събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.
3.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Мебели „Дискрет” на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
3.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Мебели „Дискрет” на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.

4. Разкриване на информацията

Мебели „Дискрет” се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а. е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, вкл. при условията на 7.3.3 по-горе;
б. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
в. в други предвидени в закона случаи.

5. Интелектуална собственост и авторски права

5.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.diskret-bg.com  (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Мебели „Дискрет” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Мебели „Дискрет”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
5.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Мебели „Дискрет” или трето лице.
5.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Мебели „Дискрет”, Клиентът дължи на Мебели „Дискрет” неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Мебели „Дискрет” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

Нека работим заедно

Ако все още не сте изпробвали услугите на фирма Дискрет, сега е моментът!
Разгледайте нашите продукти и намаления и направете своята поръчка сега.