Facebook Pixel 552525772576140 Мебелна фабрика Дискрет - производство на ъглови дивани, спални комплекти, корпусна мебел

Общи Правила и Условия за участие в Играта, организирана от Мебелна фабрика „Дискрет“

 • 1. ПЕРИОД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
  1. Играта на Мебелна фабрика „Дискрет“, наричана по-долу за краткост „Игра“, стартира на 01.06.2022 г. и продължава до 24:00 ч. на 12.06.2022 г.

  2. Играта се провежда при условията на настоящите Общи Правила и Условия, които са задължителни за всички участници.
 • 2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
 • 2.1. Играта е организирана от „ДИСКРЕТ“ ЕООД , със седалище и адрес на управление: бул. "Европа" 21, 8600 гр. Ямбол, България с ЕИК: 128622703, наричано по-долу за краткост „Организатор”. 

  2.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на https://www.diskret-bg.com/. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично на официалната страница на Мебелна фабрика „Дискрет“ във Facebook (https://www.facebook.com/mebelidiskret) и на официалната страница www.diskret-bg.com 

  2.3. Играта се организира с цел реклама и популяризиране на Facebook страницата (https://www.facebook.com/mebelidiskret) и онлайн магазина на Мебелна фабрика „Дискрет“. 

 • 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ 
  1. Играта се провежда само и единствено на територията на Република България.
 • 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
 • 4.1. В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. 

  4.2. Всяко лице има право да вземе участие в Играта само с коментар, в който трябва да напише кой скрин, от изобразените на рекламния банер, най-много подхожда на интериора му.

  4.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила, като с участието си в Играта декларира съгласието си с настоящите Общи Правила и Условия.

  4.4. Участието в Играта е доброволно и не е обвързано по никакъв начин на с реализирането на покупка на стоки и/или услуги от Мебелна фабрика „Дискрет“.

 • 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
  1. По време на периода на провеждане на Играта, упоменат в т. 1.1., всяко лице, което отговаря на Правилата за участие и има желание да участва в Играта, следва:
  1. Да хареса публикацията обявяваща Играта на официалната Facebook страница на Мебелна фабрика „Дискрет“: https://www.facebook.com/mebelidiskret 
  2. Да хареса официалната Facebook страница на Мебелна фабрика „Дискрет“:https://www.facebook.com/mebelidiskret
  3. Да сподели в коментар кой скрин, от изобразените на рекламния банер, най-много подхожда на интериора му.

  5.1.3.1. Всеки коментар, който не отговаря на посоченото условие по т. 5.1.2 се счита за невалиден и няма да участва в Играта. 

  5.1.3.2. Всеки коментар, публикуван след 24:00 ч. на 12.06.2022 г., се счита за невалиден и няма да участва в Играта.

  5.2. Правилата на Играта са задължителни и еднакви за всички участници.

  5.3. Със своето участие в Играта, участниците се включват в теглене за 1 Награда, описана в т. 6.1 от настоящите Правила до 24:00 ч. на 13.06.2022 г.

 • 6. НАГРАДА
 • 6.1. Наградата в настоящата Игра е: артикул от Мебелна фабрика „Дискрет“, а именно скрин Комо 1, в наличен цвят по избор на Победителя.

  6.2. Изображението на наградата, визуализирана на Facebook страницата, уебсайта и върху всички рекламни материали, е с илюстративен характер. 

  6.3. Определянето на печелившия участник, спечелил Наградата по т.6.1, ще се проведе на 13.06.2022 г.  чрез теглене на случаен принцип.

  6.4. Резултатът от Играта ще бъде оповестен до 24:00 ч. на 13.06.2022 г. на официалната Facebook страница на Мебелна фабрика „Дискрет“ (https://www.facebook.com/mebelidiskret). Оповестяването ще се извърши чрез посочване името на победителя в коментар под публикацията, оповестяваща Играта в Facebook публикация.

  6.5. Участниците в Играта се задължават да следят Facebook страницата на Мебелна фабрика „Дискрет“ (https://www.facebook.com/mebelidiskret), за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност, в случай че печелившият участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил наградата от Играта. 

  6.6. Печелившият участник ще спечели 1 награда с участието си в Играта.

  6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил на едно и също лице за участие; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. 

  6.8. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в Играта.

 • 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА
 • 7.1. Наградата от Играта ще бъде предоставена на печелившия участник чрез куриер, в срок от 10 до 15 работни дни след потвърждение на данните за контакт. 

  7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга. 

  7.3. Не се допуска предоставянето, преотстъпването или продаването на спечелената награда на трети лица.

  7.4. В случай че спечелилият наградата участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда, то Организаторът има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в Играта. 

 • 8. ДРУГИ
 • 8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на Играта или по други подобни поводи. 

  8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участниците в Играта, следва да се решават по взаимно съгласие.

  8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на Facebook страницата и на интернет адрес https://www.diskret-bg.com/

  8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на Играта, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на Играта ще бъде посочен на Facebook страницата (https://www.facebook.com/mebelidiskret) и на уеб сайта:  https://www.diskret-bg.com/

  8.5. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което ОРГАНИЗАТОРЪТ, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на Facebook страницата (https://www.facebook.com/mebelidiskret) или на уеб сайта: https://www.diskret-bg.com/

  8.6. ВСЕКИ УЧАСТНИК В ИГРАТА СЕ СЧИТА ЗА УВЕДОМЕН И ЗАПОЗНАТ С НЕЙНИТЕ ПРАВИЛА И СЪГЛАСЕН С УСЛОВИЯТА Ѝ, КАТО С УЧАСТИЕТО СИ В ИГРАТА ДЕКЛАРИРА СЪГЛАСИЕТО СИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. 

  8.7. ТАЗИ ИГРА НЕ СЕ АДМИНИСТРИРА, ПОДПОМАГА ИЛИ СПОНСОРИРА ОТ FACEBOOK ПО НИКАКЪВ НАЧИН. 

 • 9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА 
 • 9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра потребителите могат да се свържат по имейл на diskretmebeli@abv.bg всеки ден, с изключение на официалните празнични дни за 2022 година, за да получат необходимата информация. 

  Нека работим заедно

  Ако все още не сте изпробвали услугите на фирма Дискрет, сега е моментът!
  Разгледайте нашите продукти и намаления и направете своята поръчка сега.