Facebook Pixel 552525772576140 Мебелна фабрика Дискрет - производство на ъглови дивани, спални комплекти, корпусна мебел

Условия

Прочетете внимателно тези условия, преди да използвате уеб сайта ни. Ако го използвате се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ условията, не използвайте уеб сайта!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Мебели "Дискрет", от една страна и Потребителите на електронния магазин, както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от Мебели "Дискрет" (наричани за краткост Услуги).

Ако сте ПЪЛНОЛЕТНО И ДЕЕСПОСОБНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ сте съгласен с настоящите общи условия, отбележете съгласието си в полето  „СЪГЛАСЕН СЪМ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ”. С това се счита, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМАТЕ ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ www.diskret-bg.com
(ОБЩИ УСЛОВИЯ)

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между Мебели „Дискрет” , от една страна, и ПЪЛНОЛЕТНИТЕ лица, съгласили се с настоящите Общи условия, наречени по-долу за краткост “Клиенти”, от друга, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез diskret-bg.com стоки и услуги, предоставяни чрез НАСТОЯЩИЯ уебсайт.

Общите условия за пазаруване по електронен път от diskret-bg.com са определени по глави, както следва:

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
2. ЛЕГАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ
3. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
4. ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6. ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
7. ЗАКРИЛА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА
8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА
1.1. „Дискрет ЕООД” е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК, със седалище и адрес на управление в БЪЛГАРИЯ, област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Чепеларе” 33, тел.:  046/ 988 827, 0899 125 743, адрес на електронна поща: diskretmebeli@abv.bg, което предоставя услуги и осъществява продажба на стоки от разстояние посредством администрирания от него уебсайт за електронна търговия www.diskret-bg.com. „Дискрет ЕООД” е лице, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG128622703.

2. ЛЕГАЛНИ ОПРЕДЕЛЕНИЕЯ И ДЕФИНИЦИИ.
С настоящото собственика на настоящия уеб сайт декларира, а Клиента се съгласява, че описаните по – долу изрази имат следното значение, а именно:
2.1. „Уебсайт/сайт” е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол,  съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2.2. www.diskret-bg.com е уебсайт за електронна търговия - виртуален информационен ресурс в Интернет, за предоставяне на услуги и продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента и осъществяване на контакт с Клиента по заявен от същия телефон и посочен електронен адрес.
2.3. „Клиент” е дееспособно физическо лице или юридическо лице, които ползват www.diskret-bg.com и са съгласни с настоящите Общи условия.
2.4. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
2.5. „Опаковка” са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
2.6. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща ДДС и всички допълнителни данъци и такси без включени разходи по доставката.
2.7. „Случайно събитие” е непредвидимо към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
2.8. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
2.9 „Информационна система” („Система”) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
2.10. „IP Адрес” е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
2.11. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
2.12. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
2.13. „Интернет страница” („Страница”) е съставна и обособена част от уебсайт.
2.14. „Електронна поща” е електронно средство за съхраняване и пренос на електронни съобщения през Интернет мрежа чрез стандартизирани протоколи.

3. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
3.1. Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия за покупко-продажба” и натискане на виртуалния бутон „Продължи”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра, ползван от Мебели „Дискрет”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Мебели „Дискрет” може да съхраняват в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице, изявлението по ал. 1 се извършва от законния му представител.
3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на адрес ...по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
3.3. След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез www.diskret-bg.com стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
3.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Мебели „Дискрет” и на трети лица при извършване на заявки за закупуване на предлагани в www.diskret-bg.com стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта  www.diskret-bg.com.
3.5. Промени в Общите условия
3.5. 1. Доколкото предлаганите чрез www.diskret-bg.com стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Мебели „Дискрет”.
3.5.2. При извършване на промени в Общите условия, Мебели „Дискрет” се задължават да уведомят Клиента, като изпратят на посочения от него адрес на електронна поща или публикуват на видно място в www.diskret-bg.com съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
3.5.3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Мебели „Дискрет”, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението заявка за покупка на стока, като правоотношенията по приетата заявка ще продължат да се развиват на плоскостта на общите условия, валидни към момента на потвърждаване на заявката, освен ако законодателството не предвижда друго.
3.6. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на Мебели „Дискрет”.

4. ПОКУПКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ
4.1 Предмет
4.1.1. Мебели „Дискрет” предоставят на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.diskret-bg.com стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия
4.1.2. Доколкото предоставяните от Мебели „Дискрет” стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните стоки и услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Мебели „Дискрет”.
4.2. Сключване на договора
4.2.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие чрез приемането на настоящите Общи условия от страна на Клиента. С приемането им той се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
4.2.2. След сключване на договора Мебели „Дискрет” незабавно потвърждава получаването на изявлението по чл. 3.1, като изпраща съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция (включително адрес на електронна поща) на Мебели „Дискрет”, както и текста или електронна препратка към текста на настоящите Общи условия.
4.2.3. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Мебели „Дискрет” по електронна поща на адрес: diskretmebeli@abv.bg
4.2.4. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
4.3 Публикуване на информация за стоките в www.diskret-bg.com.
4.3.1 Мебели „Дискрет” публикуват в www.diskret-bg.com описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока и за правото на Клиента да се откаже от договора, както и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
4.3.2 Мебели „Дискрет” не носи отговорност при неточности в окомплектоването на мебелния обков ( от производител или вносител) .
4.4 Публична покана
4.4.1 Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в www.diskret-bg.com е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 4 ал. 5. начин, като стоката се достави на указания от Клиента адрес в пределите на Република България.
4.4.2. Мебели „Дискрет” не приемат заявки и не доставят стоки извън пределите на Република България.
4.5. Заявка за покупка
4.5.1. Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.diskret-bg.com стоки без да е необходима предварителна регистрация в сайта.
4.5.2. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
- Избор на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Добави в кошницата”, обозначен под съответна стока;
- Преглед и корекция на избраните продукти в кошницата преди натискането на бутона „Поръчай”;
- Попълване на форма с информацията за доставка –име, адрес, телефон, електронна поща и др., избиране на начин на плащане и евентуално желание за издаване на фактура;
- Възможност за преглед и корекция на попълнените данни;
- Повторно потвърждение на заявката от бутона „Потвърди и поръчай”.
4.5.3. Заявката за покупка на стока от www.diskret-bg.com се счита за извършена след натискане на бутона „Потвърди и поръчай”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда, променя и отказва заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
4.5.4. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за Мебели „Дискрет” не възниква задължение за нейното изпълнение.
4.5.5. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.
4.5.6. Заявка, в която не е посочен валиден телефон за връзка в рамките на Република България, няма да бъде обработвана от Мебели „Дискрет” и не следва да породи каквито и да било задължения към фирмата.
4.6. Потвърждаване получаването на заявката
4.6.1. Заявка за покупка се приема от Мебели „Дискрет” чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:
а. наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на Мебели „Дискрет” (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
б. информация за основните характеристики на заявената стока;
в. продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;
г. стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
д. избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;
е. информация за правото на Клиента да се откаже сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му.
ж. срока, в който след проверка на наличността на заявената стока Мебели „Дискрет” ще потвърди валидността на заявката;
з. срока за доставка на заявената стока.
4.6.2. При липса на възможност за изпълнение на задълженията на Мебели „Дискрет” поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, Мебели „Дискрет” уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща. В тези случаи, ако клиентът е заплатил изцяло или частично продажната цена, Мебели „Дискрет” възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на заявената стока.
4.7. Цени
4.7.1. Всички цени в www.diskret-bg.com са обявени в български левове и с включен ДДС, франко складовете на фирмата и нейните партньори.
4.7.2. Указаните в www.diskret-bg.com цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
4.7.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан в т.4.5.
4.8. Начини на плащане
4.8.1. Цената на стоката и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а. в брой, в който и да е от магазините на партньорите на Мебели „Дискрет”;
б. по банков път на посочена от Мебели „Дискрет” сметка;
в. с карта;
г. чрез наложен платеж
4.8.2. Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат (в зависимост от мястото на доставка), както следва:
а. в случаите по 4.8.1 „а” и „г” – в момента на доставката;
б. в случаите по ал. 4.8.1 „б” или „в” – в срок до 3 (три) работни дни от подаване на заявката;
4.8.3 Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в предварително уточнения по телефон и имейл ден и час.
4.8.4. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
4.8.5. Мебели „Дискрет” не приема заявки и не извършва доставки извън границите на Република България.
4.9. Проследяване на пратка
4.9.1. Мебели „Дискрет” се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания, ако Клиента е избрал тази възможност за доставка. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Мебели „Дискрет” се задължава да уведоми потребителя веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба по независещи от Клиента причини Мебели „Дискрет” се задължава да изпрати повторно заявения артикул.
4.10. Предаване на стоката
4.10.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, при условие, че това лице се легитимира като пълномощник или представляващо Клиента юридическо лице.
4.10.2. При предаване на стоката Клиентът или упълномощеното лице подписват придружаващите я документи.
4.10.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Мебели „Дискрет” се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
4.11. Отказ от получаване на пратката
4.11.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
а. доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
б. при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
в. цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена; или
г. не е спазен срокът за доставка.
4.11.2. След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
4.11.3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Мебели „Дискрет”, като доставката става за сметка на Мебели „Дискрет” .
4.11.5. В случай на упражняване правото по 4.11.1. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, както и компоненти от стоката.
4.11.6. Мебели „Дискрет” възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото 4.11.1 (във връзка с Чл. 55. ал.6 от ЗЗП) или някое от правата си по 4.11.2. или 4.11.3. от настоящия член. Мебели „Дискрет,” не дължи изплащането на лихви или неустойки върху върнатата в горния срок сума.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5.1. Права и задължения на Мебели „Дискрет”
5.1.1. Мебели „Дискрет” се задължава:
а. да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
б. да достави в срок заявената стока;
в. да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.
5.1.2. Мебели „Дискрет” има право:
а. да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му;
б. да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
5.1.3. Мебели „Дискрет” няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.diskret-bg.com, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Мебели „Дискрет” не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Мебели „Дискрет” (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
5.1.4. Мебели „Дискрет” няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез www.diskret-bg.com.
6.1. Права и задължения на Клиента
6.1.1. Клиентът се задължава:
а. да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;
б. да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
г. да получи стоката;
д. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
6.1.2. Клиентът има право на:
а. достъп до www.diskret-bg.com , при спазване на условията и изискванията за достъп.
б. отказ от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор при условията на 4.11. от настоящите Общи условия и на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.
6.1.3. Клиентът се задължава при ползване на www.diskret-bg.com:
а. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
в. да уведомява незабавно Мебели „Дискрет” за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на www.diskret-bg.com.
г. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват www.diskret-bg.com, както и да не използва www.diskret-bg.com по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
д. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.diskret-bg.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
e. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6.ГАРАНЦИОННО И ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
6.1. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Мебели „Дискрет” издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от Мебели „Дискрет” изпълнител;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
е) при настъпването на изрично упоменатите в гаранционната карта условия.
Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. Задълженията на Мебели „Дискрет” по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

7. ЗАКРИЛА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И АВТОРСКИТЕ ПРАВА
7.1. Лични данни
Мебели „Дискрет” има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите попълват форма за поръчка. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от Мебели „Дискрет” услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
7.2.Обработване на информация за Клиент
7.2.1. Мебели „Дискрет” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки и предоставянето на други услуги чрез www.diskret-bg.com – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
7.2.2. Във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, Мебели „Дискрет” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
7.2.3. Ограниченията по 7.2.1. не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Мебели „Дискрет” има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
7.3. Цели, за които може да се използва информацията
7.3.1. Мебели „Дискрет” събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.
7.3.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Мебели „Дискрет” на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
7.3.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до Мебели „Дискрет” на посочените по-горе адрес или адрес на електронна поща за контакт.
7.4. Разкриване на информацията.
Мебели „Дискрет” се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а. е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, вкл. при условията на 7.3.3 по-горе;
б. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
в. в други предвидени в закона случаи.
7.5. Интелектуална собственост и авторски права
7.5.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.diskret-bg.com  (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Мебели „Дискрет” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Мебели „Дискрет”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
7.5.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното Клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е Мебели „Дискрет” или трето лице.
7.5.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Мебели „Дискрет”, Клиентът дължи на Мебели „Дискрет” неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Мебели „Дискрет” от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
8.1. Мебели „Дискрет” полага грижа информацията в www.diskret-bg.com да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. Мебели „Дискрет” няма задължението и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. Мебели „Дискрет” не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от Мебели „Дискрет” умишлено или при проявена груба небрежност.
8.2. Мебели „Дискрет” не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.diskret-bg.com, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Мебели „Дискрет”, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
8.3. Мебели „Дискрет” не гарантира, че достъпът до www.diskret-bg.com ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Мебели „Дискрет”.
8.4. Доколкото Мебели „Дискрет” не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Мебели „Дискрет” не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
8.5. Мебели „Дискрет” не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или други ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.diskret-bg.com.
8.6. Мебели „Дискрет” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва www.diskret-bg.com.
8.7. Мебели „Дискрет” не носи отговорност спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.diskret-bg.com
8.8. Страните приемат, че Мебели „Дискрет” не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на Мебели „Дискрет” с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи Мебели „Дискрет” предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на услугите.
8.9. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Мебели „Дискрет” не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
8.10. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Мебели „Дискрет” само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

9. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
9.1. Недействителност
Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/ и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
9.2. Решаване на спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в Република България в град Ямбол.
9.3. Писмена форма
Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта www.diskret-bg.com и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
9.4. Приложимо право
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
9.5. Други
9.5.1. Мебели „Дискрет” има право да променя технологията и дизайна на предоставяните стоки и услуги без предварително известяване.
9.5.2. Мебели „Дискрет” си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
9.5.3. Консултации и запитвания по телефон могат да бъдат правени в рамките на работното време: от 8:30 до 17:00 часа, от понеделник до петък
9.5.4. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Мебели „Дискрет” не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
9.5.5. При използване услугите на Мебели „Дискрет” потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА МЕБЕЛИ „ДИСКРЕТ”. С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА МЕБЕЛИ „ДИСКРЕТ” (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Нека работим заедно

Ако все още не сте изпробвали услугите на фирма Дискрет, сега е моментът!
Разгледайте нашите продукти и намаления и направете своята поръчка сега.